Category Archives: Suecia

Priset på vatten kan fördubblas år 2040

Vattnet i Sverige kommer att bli dubbelt så dyrt om 20 år

Sveriges kommuner blig tvungna att öka investeringarna i vattenstrukturer till 7 miljarder varje år under de närmaste åren.

  • En vanlig familj i villa kan räkna med dubbla priser, eller cirka en tusenlapp per månad istället för som nu cirka 500 kronor, säger Fredrik Vinthagen till Norrköpings Tidningar.
  • Fredrik Vinthagen som är verksam på föreningen Svenskt vatten uppger att den globala uppvärmningen är en faktor till fördyrningen eftersom att när det blir varmare konsumerar folk mer vatten.
  • För att motverka det krävs rejäla investeringar i vattenverk och ledningar poängterar Fredrik Vinthagen till lokala dagstidningen NT.

När förbrukningen toppar, vattenverken hinner inte få ut rent vatten för alla hushåll och byggnader samtidigt och det kan bli vattenbrist trots att Sverige är ett vattenrikt land.

Omskrivet av Prensa Norrköping

El precio del agua puede subir el doble en 20 años más

El agua en Suecia subirá el doble en 2040

Las comunas de Suecia se verán obligadas en incrementar las inversiones en la estructura acuática a 7 millones cada año dentro de los proximas dos décadas.

Una familia común y corriente puede contar con precios dobles, o, cerca de mil coronas al mes en vez de los quinientos que se paga hoy en día, afirmó Fredrik Vinthagen a Norrköpings Tidningar.

Fredrik Vintahagen, quien es encargado de la asociación Svenskt vatten, sostuvo que el calentamiento global es un factor a la alza del precio del agua ya que, cuando se pone más caluroso, la gente consume más agua.

Cuando el consumo está al máximo, los abastecimientos no alcanzan a sacar agua pura para todas las viviendas y construcciones al mismo tiempo, de lo cual, puede haber carencia de agua a pesar que Suecia en un país rico en agua.

Para contrarrestar lo antes mencionado, se requieren grandes inversiones en los abastecimientos y conductos, sostuvo Fredrik Vinthagen al periódico local NT.

Nota traducida por: Wladimir Loyola

Östergötland kan även drabbas av översvämningar

På sistone har det skett kraftiga översvämningar i Europa. Östergötland är inte fri från att drabbas av sådana naturkatastrofer.

Översvämningarna, främst i Tyskland, har varit mycket katastrofala. Värmeböljor och skyfall kan komma att bli allt vanligare framöver med tanke på klimatförändringar. Dessa naturkatastrofer kan även drabba Östergötland.

  • Mindre översvämningar i samband med kraftigt regn uppstår då och då i länet, uppgav Magnus Mateo Edström till Norrköpings Tidningar.

Edtröm, som är Klimatsnpassningssamordnare på Länstyrelsen Östergötland menar att om man skulle få in ett regn som i mellersta Europa, skulle det få omfattande konsekvenser och även slå ut samhällsviktig verksamhet i länet.

Översvämningar ser olika ut:

  • Dels kan det komma från havet som stiger på grund av klimatförändringarna. Det är väderberoende och kan tillfälligt ge väldigt höga vattennivåer. Sen har vi översvämningar från sjöar och vattendrag som Motala Ström, Stångån och Svartån. Vi har också den tredje sorten med extrema regnskyfall där det kommer väldigt mycket regn på kort tid, förklarade Magnus Mateo Edström till lokala morgonstidningen NT.

Omskrivet av Prensa Norrköping

Östergötland puede ser sacudida por inundaciones

En este ultimo tiempo, Europa ha sido sacudida por fuertes inundaciones de lo cual, la provincia de Östergötland no está excenta de serlo.

Las inundaciones, sobretodo, en Alemania, han sido catastrófica. Los calores y lluvias serán mayores en los próximos años, esto debido a los cambios climáticos. Tales catástrofes naturales pueden, incluso, golpear a Östergötland.

  • “Menores inundacioes en relación con fuertes lluvias aparecen a veces en la provincia”, explicó Magnus Mateo Edtröm al periódico local Norrköpings Tidningar.

Edström, quien escargado del departamento de climatología en Östergötland, sostuvo que si en Östergötland llueve como lo hizo en Europa Central aquello tendría graves consecuencias y afectaría lugares y actividades importantes en la provincia sueca.

Las inundaciones pueden manifestarse de diferentes maneras:

  • Pueden producirse desde mar que subiría debido a los cambios climáticos. El mar es dependiente del clima y esporádicamente puede hacer subir el nivel del agua. Posteriormente, están las innundaciones en los lagos y corrientes de agua de Motala Ström, Stångon y Svartån. También hay un tercer tipo de innundaciones que se producen cuando llueve en extremo en corto tiempo, sostuvo Magnus Mateo Edtröm al matutino local NT

Traducción texto: Wladimir loyola